Ползвайки нашият сайт, Вие автоматично давате съгласие с политиката ни за използване на личните данни и със събирането на “курабийки” с цел по-добро изживяване.

Настоящата политика за защита на личните данни може да бъде допълнена или променена. Всички промени влизат в сила от момента на публикуването им на сайта.СЪДЪРЖАНИЕ:

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
2. ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ
3. ДАННИ ЗА НАДЗОРЕН ОРГАН
4. ДЕФИНИЦИЯ ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
5. КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО ОБРАБОТВА АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ
6. ОСНОВАНИЕ ЗА СЪБИРАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ
7. ЦЕЛИ ПРИ СЪБИРАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ
8. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ТРЕТИ СТРАНИ
9. СРОК ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ
10. ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
11. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
12. МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ
13. СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
На 25.05.2018г. Влязоха в сила новите правила за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приети от всички страни членки на Европейския съюз.
Политиката цели да гарантира защитата на личните данни на физическите лица и да уеднакви методите за тяхната обработка.В качеството си на администратор на лични данни Александър Велчев отговаря на всички нови изисквания, като събира данни на лица дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.
Дейността си Александър Велчев осъществява в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

2. ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Наименование: АЛЕКС ВЕЛЧЕВ ЕООД
ЕИК/БУЛСТАТ: 203702078
МОЛ: Александър Велчев Иванов
Седалище и адрес на управление:
гр. Варна, ж.к. Чайка бл. 68 вх. К ет. 5 ап. 14
МОЛ: Александър Велчев
Данни за кореспонденция:
E-mail: a_velchev@yahoo.com
Телефон.: (+359) 0896/ 717-535

3. ДАННИ ЗА НАДЗОРЕН ОРГАН
Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02/915 3518
Email: kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

4. ДЕФИНИЦИЯ ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Според новия регламент „лични данни“ са всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната и/или социална идентичност на това физическо лице.

5. КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО ОБРАБОТВА АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ
/ПРЯКО СЪБИРАНИ ДАННИ/
Съгласно Правилата за Предпазване на личните данни наложени от ЕС, събираме, съхраняваме и обработваме следните доброволно предоставени от Вас данни:име на фирмата/организацияталично и фамилно имеинформация за обратна връзка – телефон и имейл адрес

6. ОСНОВАНИЕ ЗА СЪБИРАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ
АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ събира и обработва Вашите лични данни във връзка с дейността на заснемане на вашата сватба и съпътстващите фотосесии.
Основанията за осъществяване на тези дейности са
Изрично получено съгласие от Вас като клиент /чрез онлайн платформата на дружеството или чрез собственоръчно подписано съгласие/Изпълнение на задълженията на АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ по договор с Вас;
Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ За целите на легитимния интерес на АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ

7. ЦЕЛИ ПРИ СЪБИРАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ
АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка със:Регистрация за нашия безплатен бюлетинЗа информиране на промоции и нови събитияПредоставяне на офертиСключване на договорСчетоводни целиСтатистически целиДоставка на продукти и услугиГаранционно и извънгаранционно обслужванеИ накрая основната цел за събирането на Вашите лични данни е за да изпълним поетите пред Вас ангажименти и да Ви предоставим услугата, която очаквате.

8. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ТРЕТИ СТРАНИ
Ние няма да разкриваме Вашата лична информация на трети страни, без Вашето изрично съгласие.
Изключение правят случаите, при които определена информация се предоставя на адвокати, агенции за събиране на вземания, митници или други държавни органи, или на правоприлагащи органи за справяне с потенциални нарушения, други нарушения на договора или незаконно поведение. Ние също така можем да разкрием информация, изискуема по съдебен ред или по друг законов начин, или с цел предотвратяване на евентуално увреждане на лица или имущество.

9. СРОК ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ
Вашите данни ще бъдат съхранявани до момента, в който ни задължава закона или до изчерпване на нашите взаимоотношения, свързани с поддръжката на гаранция за закупените от нас продукти или услуги.
В момента, в който оттеглите желанието си да бъдете наш клиент, Вашите данни ще бъдат изтрити.

10. ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
Съгласно новия Регламент за защита на личните данни (EU 2016/679 – GDPR), Вашите права по отношение на личните данни, включват:Информираност;Достъп до собствените ви данни;Коригиране (ако данните са неточни);Изтриване на Вашите лични данни (право „да бъдеш забравен“);Ограничаване на обработването от страна на администратора;Преносимост на личните данни между отделните администратори;Възражение спрямо обработването на Вашите лични данни;Субектът на данни има право и да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен;Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата на субекта на данни са били нарушени.

11. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
Ако предоставяте данни за друго лице, Ваше задължение е да информирате човека, за когото ни предоставяте данни, относно съдържанието на настоящата Политика, както и да извършите всичко друго необходимо, свързано с това предоставяне, спрямо местното законодателство.
Ваше задължение е информацията и данните, които ни предоставяте, да са верни и точни.

12. МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ
АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ Ви уверява, че е предприело организационни и технически мерки, с които да защити в максимално възможна степен неоторизиран достъп или разкриване на информация. Изискваме и от контрагентите ни, доставчици на услуги, наличието на необходимото обезпечаване на сигурността на личните Ви данни.

13. СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Чрез сърфирането в този уеб сайт, автоматично декларирате следното – “Прочетох и съм съгласен с Условията за ползване и Политика за защита на личните данни и съм съгласен предоставените от мен лични ми данни да се обработват и съхраняват спрямо указаните в документа условия.”