СЪДЪРЖАНИЕ:
I. ВЪВЕДЕНИЕ
II. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
III. ПРЕДМЕТ
IV. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
VI. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
VII. ЛИЧНИ ДАННИ
VIII. ПРОМЕНИ
IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ
X. ПРИЛОЖИМО ПРАВО И УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ

I. ВЪВЕДЕНИЕ
Уебсайтът https://www.alexvelchev.com/ представлява средство за комуникация и свързване между Изпълнителя предоставящ услуги, от една страна, и неговите потенциални клиенти от друга.
При използването на https://www.alexvelchev.com/ Вие се съгласявате с настоящите общи условия за ползване. При несъгласие с настоящите такива, Вие заявявате, че отказвате да ползвате услугите на уебсайта https://www.alexvelchev.com/
Настоящите общи условия и правила за ползване уреждат отношенията между:
1. Посетител или Потребител в уеб сайта https://www.alexvelchev.com/, от една страна, и
2. АЛЕКС ВЕЛЧЕВ ЕООД, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 203702078, със седалище град Варна и адрес на управление: гр. гр. Варна, ж.к. Чайка бл. 68 вх. К ет. 5 ап. 14, представлявано от управителя Александър Велчев Иванов.
Заедно наричани по-долу Страни.

II. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Чл. 1. При тълкуване и прилагане на настоящите общи условия и правила за ползване, използваните по-долу термини и изрази имат следното значение:
- Платформа – уебсайта https://www.alexvelchev.com/ явяващ се обособено място в глобалната мрежа, притежаващо уникален адрес и достъпно само чрез него;
- Изпълнител – АЛЕКС ВЕЛЧЕВ ЕООД, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 203702078, със седалище град Варна и адрес на управление: гр. гр. Варна, ж.к. Чайка бл. 68 вх. К ет. 5 ап. 14;
- Услуги – Услугите, предоставяни от Изпълнителя на Потребителя след сключване на съответния договор за предоставяне на услуги.
- Договор за предоставяне на услуги – договор, по силата на който Изпълнителят се задължава да осъществи определена услуга или пакет от услуги, а Потребителят — да плати възнаграждение
- Потребител – физическо или юридическо лице, което използва услуги и действа за цели, извън неговата професионална, търговска или икономическа дейност;
- Посетител – всеки, който взаимодейства с платформата https://www.alexvelchev.com/;

III. ПРЕДМЕТ
Чл. 2. (1) Настоящите общи условия уреждат отношенията между Страните, възникнали във връзка с предоставянето на услуги, свързани с приемане, съхраняване, предоставяне и предаване на информация от и на Посетители, Потребители и Изпълнител.
(2) Условията за предоставяне на продуктите и услугите, предлагани от Изпълнителя, са предмет на отделен договор между Потребител като възложител и Изпълнител като изпълнител.

IV. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
Чл. 3. Всяка покупко продажба се осъществява, съответно всяка услуга се извършва въз основа на договор между Потребител и Изпълнител.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Чл. 4. Съгласно настоящите Общи условия, Потребителите имат следните права:
- на свободен преглед на информация относно Изпълнителите и търсените продукти и услуги;
- на запитвания за оферти към Изпълнителя;
- на запитвания за лични срещи към Изпълнителя;
- да приема или отхвърля изпратени оферти от Изпълнителя;

Чл. 5. Съгласно настоящите Общи условия Потребителите имат следните задължения:
- да не извършват злоумишлени действия с цел нарушаване на нормалното функциониране на Платформата, като изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), както и други действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители и получатели на услуги, извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение, съгласно българското законодателство;
- да не изпращат и предават каквито и да са материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, неприлично, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание или каквито и да са материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона.

Чл. 6. С приемането на настоящите общи условия Изпълнителя декларира:
- че е дееспособно юридическо лице;
- че като търговец, не е обявен в несъстоятелност, не е в открито производство по несъстоятелност или по ликвидация;
- че разполага с всички необходими разрешения или лицензии, в случай че в българското законодателство е предвиден разрешителен, регистрационен или уведомителен режим, относно извършаваните от него дейности.

Чл. 7. Съгласно настоящите Общи условия Изпълнителят имат следните права:
- актуализира платформата при възникнали промени във връзка с предлаганите продукти и услуги;
- да извършва промени в настоящите общи условия;
- да се свързват с Потребители за изпращане на оферта в отговор на запитване или за уговаряне на лична среща;

Чл. 8. Съгласно настоящите Общи условия Изпълнителят имат следните задължения:
- да подават точна и коректна информация относно извършваните от тях дейности;
- да не публикува, изпраща и предава каквито и да са материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, неприлично, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание или каквито и да са материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона.

VI. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Чл. 9. Всички компоненти от съдържанието на Платформата, включително текст, рисунки, графики, скици, снимки, дизайн, видео, софтуерни програми и др., представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на Изпълнителя, Потребителите и трети лица, предоставили за публикуване съответните материали.

Чл. 10. (1) С публикуването на материали, обекти на интелектуална собственост, Потребителите отстъпват на Изпълнителя неизключителното право да използва публикуваните материали като ги записва, съхранява, разпространява, включително да предлага достъп на неограничен брой лица до тях по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях, без да дължи възнаграждение за това и без териториални ограничения (за целия свят).
(2) Правото по предходната алинея се предоставя за времето, за което Потребителското съдържание е разположено на Платформата, както и за разумен срок след премахването или изтриването му.

VII. ЛИЧНИ ДАННИ
Чл. 11. (1) С приемането на настоящите Общи условия и правила за ползване, Вие давате съгласие предоставените от Вас лични данни да бъдат обработвани от Изпълнителя при спазване на Закона за защита на личните данни.
(2) Изпълнителят се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, като осигури необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

Чл. 12. С приемането на настоящите общи условия и правила за ползване, Вие давате съгласие предоставените от Вас лични данни да бъдат предоставяни на трети лица в следните случаи:когато лично сте подал данните в полета с публична информация;когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред;за предоставяне на статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за действия на посетителите върху техните рекламни материали и линкове;за целите на директния маркетинг.

VIII. ПРОМЕНИ
Чл. 13. Изпълнителят запазва право си едностранно да променя настоящите Общи условия, като се задължава да информира за това потребителите и получателите на услуги по подходящ начин.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ
Чл. 14. Изпълнителят си запазва правото да прекрати договора с Потребителите при грубо неизпълнение на клаузите, при нарушаване настоящите Общи условия, правила за ползване и българското законодателство, както и при евентуално преустановяване на своята дейност.

X. ПРИЛОЖИМО ПРАВО И УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ
Чл. 15. За неуредените изрично в настоящите общи условия въпроси се прилага българското законодателство;

Чл. 16. Всички евентуални спорове между страните ще се решават по доброволен път. В случай, че доброволно споразумение не бъде постигнато, спорът ще се отнесе до компетентния съд в Република България, като се прилага българското законодателство.